تبلیغات
همه چیز در مورد ....... - -عواقب تغذيه بيش از حد مرغ هاي مادر
 
همه چیز در مورد .......
no smoking
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ( س - ظ )
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
برچسبها
عواقب تغذيه بيش از حد مرغ هاي مادر

[اين مقاله مسائل مؤثر بر روند توليد مثل مرغهاي سنگين وزن را مورد بررسي قرار مي دهد

 وجود رابطه معكوس بين وزن بدن و توانايي توليد مثل عمده ترين مشكلي است كه توليدكنندگان تخم مرغهاي مخصوص جوجه درآوري با آن مواجه هستند. بخوبي مشخص شده است كه اگر مرغهاي مادر گوشتي اين فرصت را داشته باشند كه به ميزان مورد دلخواه خود غذا صرف نمايند ميزان توليد تخم مرغ بسيار پايين خواهد بود . پژوهش اخير در دانشگاه آلبرتا (Alberta  Uni.) نشان داده است تعداد جوجه هاي سر از تخم درآورده به ازاي هر مرغ مادر كه بيش از حد تغذيه شده است، تقريبا" نصف مرغهايي بوده كه در شرايط صنعتي نگه داري شده و جيره أي محدود دريافت مي دارند. اين تحقيق روند توليد مثل طبيعي مرغهاي مادر را به هنگام اضافه شدن وزن مورد بررسي قرار مي دهد. توليد تخم مرغ نتيجه فعاليت دستگاه توليد مثل جهت رشد و بلوغ فوليكولهاي تخمدان و هماهنگي نهايي آن با يك مركز كنترل (كه احتمالا" در مغز قرار دارد) است . ثابت شده است كه انجام وظيفه بدون نقص اين دو سيستم مستقل از يكديگر موجب توليد تخم مرغ در " زمانهاي متوالي" (Sequences)  مي شود. ( اين حالت در مواردي Clutches  ناميده مي شود.) اولين تخم مرغ در شروع يك فاز فعال تخمگذاري يك الي دو ساعت پس از تابيدن نور گذاشته مي شود. هر تخم مرغ در يك فاز فعال تخمگذاري ( در روزهاي متوالي ) هر روز كمي ديرتر از روز قبل گذاشته مي شود تا هنگامي كه اين زمان به نقطه اي برسد كه در آن دوره تخم گذاري به پايان رسيده و پرنده يك روز استراحت مي نمايد ( تخم نمي گذارد) . يك دوره جديد تخم گذاري بايد با فاصله كمي پس از يك روز وقفه شروع شود.

اختلاف در فازهاي فعال تخمگذاري:
مرغهايي كه تعداد زيادي تخم مرغ مي گذارند داراي فازهاي فعال طولاني هستند. يك مرغ مادر گوشتي از نژادهاي برتر (Superior) به هنگام قرار داشتن در حداكثر توليد ، ممكن است 40 روز پي در پي تخمگذاري نمايد و نيز يك مرغ لگهورن با مشخصات نژادي خوب مي تواند در يك فاز فعال 80 تخم بگذارند. به طور خلاصه ، هنگامي كه مرغها در شرايط خوب تخمگذاري قرار دارند فازهاي فعال طولاني بوده و شما مي توانيد مطمئن باشيد كه دستگاه توليد مثل بخوبي كار مي نمايند. به طور طبيعي تخمدان مرغ از يك سري فوليكول تشكيل شده است كه در مراحل مختلف رشد و بلوغ قرار دارند . تخمدان سالم يك مرغ در حال تخمگذاري داراي حدود پنج الي هفت فوليكول بزرگ است ( با قطري بيش از 1 سانتيمتر) و نيز تعداد زيادي فوليكولهاي كوچك وجود دارند كه به عنوان مخزن فوليكولهاي بزرگ آينده عمل مي نمايند . هنگامي كه مرغهاي مادر بيش از حد تغذيه مي شوند توانايي مشخص در ايجاد فوليكولهاي اضافي در آنها پديد مي آيد و بدين ترتيب ممكن است داراي 15 فوليكول بزرگ شوند.  در ابتدا تصور مي شود كه اين حالت جهت توليد مناسب است، اما چنين نيست. اين قبيل مرغها شانس فراواني براي گذاردن تخمهاي دو يا سه زرده داشته و حتي ممكن است اين مرغها تعداد زيادي تخم چند زرده بگذارند.اما به واسطه اين تخم ها قابل قرار دادن در دستگاه جوجه كشي نيستند، چنين مرغهايي افت توليد قابل ملاحظه أي نسبت به مرغهاي توليدكننده تخم مرغ قابل تفريخ دارند.

تغيير زمان تخم گذاري :
همراه با افزايش فعاليت تخمدان امكان به هم خوردن جريان طبيعي تخمگذاري وجود دارد. مرغهاي سنگين وزن تخمگذاري خود را محدود به زمان طبيعي (Normal Period)  شرح داده شده نكرده  به راحتي در طول شب تخمگذاري مي نمايند. اين تغيير زمان تخمگذاري (Erratic Iaying)  احتمالا" يكي از ساده ترين راههاي تشخيص عدم كارآيي تخمدان است. هنگامي كه مرغها به طور انفرادي در قفس نگهداري مي شوند امكان مشخص نمودن مرغهاي سنگين وزن كه در روز بيش از يك تخم مي گذارند وجود دارد و اين خود دليلي ديگر براي تغيير زمان تخمگذاري است. در مواقعي كه مرغها به طور نامرتب تخمگذاري نمايند، بيشتر تخم ها داراي پوسته نرم شده و يا به ميزان ضعيفي كلسيفيه مي شوند. اين گونه تصور مي شود كه دليل رخ دادن حالت فوق اختلال در روند طبيعي كلسيفيكاسيون تخم مرغ است ، زيرا در يك زمان بيش از يك تخم مرغ است ، زيرا در يك زمان بيش از يك تخم مرغ در منطقه غدد مترشحه پوسته Sheel Gland) ) قرار مي گيرد . هم چنين ، رها شدن فوليكولهاي جديد از تخمدان (اوولاسيون) نيز ممكن است در روند گذاردن تخمي كه قبلا" تشكيل شده است اختلال ايجاد نمايند. اين مسئله خود سبب بروز مشكل بزرگي مي شود ، زيرا تخم مرغهايي با پوسته ضعيف توانايي تفريخ ندارند و دليل اين امر از دست دادن آب ( به واسطه ضعف پوسته ) در طي انكوباسيون است كه سبب مرگ جنين ها مي شود.

 قطع توليد
 مشكل ديگر مرغهاي سنگين وزن قطع توليد آنها در سنين جواني است . قابل ذكر است كه اين مرغها در دوره اول توليد متحمل از دست دادن تعداد زيادي فوليكول شده اند. چنين حالتي هنگام پرريزي نيز مشاهده مي شود زيرا به واسطه رژيم مخصوص پرريزي فوليكولهاي زيادي از دست مي روند. فقدان فوليكول به معني فقدان تخم مرغ است زيرا در حدود ده روز يا بيشتر طول مي كشد تا توليد تخم مرغ از يك مرحله بدون فوليكول شروع شود. توليد جوجه به هنگام اضافه وزن مرغها به غير از عوامل مربوط به كاهش تعداد تخم مرغ كه در بالا شرح داده شد به دلائل ديگري نيز به شدت كاهش مي يابد. در پژوهشي كه اخيرا" در دانشگاه آلبرتا به عمل آمده مشخص گرديده كه باروري مرغهاي مادر با تغذيه بيش از حد ، نسبت به مرغهاي داراي تغذيه محدود ، به طور قابل ملاحظه أي پايين تر است . اساس اين مشاهده دقيقا" شناخته نشده اما ممكن است دليل افت باروري كاهش توانايي مرغهاي فربه در ذخيره سازي اسپرماتوزوئيدها باشد. دليل ديگر اين است كه محل عبور طبيعي اسپرمها تا رسيدن به قسمت بالاي اويدوكت ( محل انجام لقاح ) ممكن است به دليل هم زمان شدن با عبور تخم مرغ تشكيل شده به پايين دستگاه تناسلي ، مسدود شود . در سيستم نگهداري در كف
(Floor-Housed)  مرغهاي مادر سنگين وزن به دليل عدم تحرك كافي در طي مراحل جفت گيري باروري بسيار پايين دارند. نكته قابل توجه اين است كه تمامي جفت گيريها به طور كامل انجام نشده و نسبت آميزشهاي ناقص ، با سن گله افزايش مي يابد .
 
افزايش تلفات جنيني :
مشاهده شده است كه مرگ و مير جنينها هنگام تغذيه بيش زا حد مرغهاي مادر افزايش مي يابد. احتمالا" مرگ اولين تخم مرغ يك فاز فعال تخمگذاري در طي انكوباسين از ساير تخمهاي دوره بيشتر است. زيرا اين تخمك قبل از باروري مدت طولاني تر را در بدن مرغ مادر گذرانده است . به خاطر بياوريد كه يك تخم مرغ تازه در حدود 24-26 ساعت در بدن مرغ مورد انكوباسيون قرار گرفته است. از اين رو اضافه شدن زمان باقي ماندن تخم در اويدوكت ( بيش از مدت طبيعي يعني 24-26 ساعت) ممكن است يكي از عوامل مرگ جنين ها باشد. مرغهايي كه در زمان  نا مرتب تخمگذاري كوتاه نشان مر دهند. تمامي موارد ذكر شده از مشكلات وزن اضافي پرندگان بر اين نكته دلالت دارند كه كنترل وزن مرغهاي مادر شديدا" ضرورت دارد . اين مسئله بسيار مهم است كه در نظر داشته باشيم يك گله پرنده مي توانند اختلاف وزن قابل ملاحظه أي با يكديگر داشته باشند. اگر چه ممكن است متوسط وزن گله در نظر گرفته شود ، اما اين مورد به تنهايي كافي نيست. زيرا اين سوال بسيار مهم مطرح است كه چه درصدي از پرندگان داراي وزن متوسط گله هستند؟ يكنواختي گله يكي از مهمترين عوامل در مديريت پرورش مرغ مادر است .منبع:
http://www.marliko.blogfa.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:25 ب.ظ
erectile tissue in the nose http://viagralim.us erectile tissue in the nose !
Whats up this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
جمعه 17 خرداد 1398 11:49 ب.ظ

I do not even know how I stopped up right here, however I thought this post used to be great. I do not know who you might be but definitely you're going to a well-known blogger if you are not already. Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه
 
دوست یابی

.

داغ کن - کلوب دات کام